Obchodné podmienky


1. OBJEDNÁVANIE

Vyplnením všetkých údajov, telefonického kontaktu, e- mailu a odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje jej záväznosť a zároveň súhlasí so všetkými obchodnými podmienkami. O prijatí objednávky Vás budeme informovať formou sms alebo e-mailu do troch pracovných dní od odoslania objednávky zákazníkom. O odoslaní objednávky Vás budeme informovať.

e- mailom alebo sms-kou.

 

 

2. TERMÍN DODANIA A DORUČENIE

Objednávky vybavujem v závislosti od skladových zásob od 3 do 14 dní od prijatia objednávky. O prípadnom zdržaní objednávky Vás budeme informovať e-mailom alebo     sms-kou.

 

 

3. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje, že bude zákazníkom dodávať:
správny druh tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platných na území EÚ.

Tovar bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy a danú objednávku stornovať bez udania dôvodu a oznámení zákazníkovi. V prípade, že zákazník medzičasom objednávku ohradil, daná suma mu bude vrátená na účet, z ktorého bola platba prijatá a to do 14 dní ododna storna.

 

Nezodpovedáme za:

- poškodenie zásielky, oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou, prípadne telefónnym číslom objednávateľa

 

 

 

4. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 - kupujúci sa zaväzuje prebrať tovar, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov nám to ihneď oznámiť

- zaplatiť za tovar při jeho prebratí vo výške, ktorá je uvedená na obale zásielky

-  v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru

- pri platbe na účet je potrebné objednávku uhradiť do 7 pracovných dní, v opačnom prípade bude Vaša objednávka stornovaná.

 

5. ZÁRUČNÁ DOBA

Na predávaný tovar, pokiaľ to nie je uvedené inak sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníkom.

 

6. VRÁTENIA TOVARU

V prípade, že nie ste s tovarom spokojní, zašlite nám ho späť najneskôr do 7 dní na našu adresu obyčajným poisteným balíkom alebo listovou zásielkou. Peniaze za vrátený tovar Vám budú zaslané na Váš účet. Peniaze za poštovné nevraciame.

 

7. CENY TOVARU

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené v našom E-shope sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny produktov z dôvodu zmeny nákupnej ceny, dovoznej ceny alebo sa ceny menili z dôvodu vyššej moci (tzn. politické udalosti vnútroštátne alebo zahraničné, zmeny cien, sadzby DPH a pod.)

 

8. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)


Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z. o o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb.

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby produktu a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záručná doba na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym predpisom - Občianskym zákonníkom platnom v čase predaja.

 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkt zakúpený kupujúcim na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, alebo inak.

 4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na produkt, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 6. Kupujúci vykoná prehliadku produktu pri prevzatí produktu. Po zistení chyby produktu, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení produktu predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

 7. Ak produkt vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým kontaktom.

 8. Reklamačné konanie produktu, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  1. reklamovaný produkt spotrebiteľ predložil na adresu: Chevas s.r.o., Petrovice 270, 013 53 Petrovice

  2. spolu s reklamovaným produktom bol na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe – pokladničný doklad (faktúra), meno a adresu spotrebiteľa, prípadne telefonický kontakt, presné popísanie chyby produktu, prípadne ako došlo k chybe produktu.

 9. Vzor reklamačného protokolu je dostupný na adrese: https://www.chevas.sk/index.php?route=account/return/add (spotrebiteľ vyplní v reklamačnom protokole kolónky v bodoch a-g a reklamačný protokol odošle predávajúcemu elektronickou poštou, alebo slovenskou poštou, prípadne osobne na vyššie uvedenej adrese.)

 10. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamáciu produktu kupujúci oznámi na emailovej adrese predávajúceho. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu.

 11. Kupujúci si uplatňuje zodpovednosť za vady produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu. 

 12. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru v písomnej forme, napr. vo forme mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

 13. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt.

 14. Kupujúci si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

 15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

  1. nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť a ponechať si), dodacieho listu

  2. uplynutím záručnej doby produktu,

  3. používaním produktu v podmienkach, ktoré neodpovedajú prirodzenému prostrediu,

  4. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,

  5. poškodením produktu nadmerným zaťažovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

  6. poškodením produktu neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

  7. poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do produktu.

 16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného produktu,

  2. výmenou produktu,

  3. vrátením kúpnej ceny produktu,

  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu,

  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.

 17. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 18. Záručná doba je 24 mesiacov u predaného tovaru a pri zhotovení veci na zákazku odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 19. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

  1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo,

  2. predávajúci chybný produkt vymení za nový, identický ako reklamovaný produkt.

 20. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť produkt riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:

  1. zrušením kúpnej zmluvy, alebo na žiadosť zákazníka výmenou produktu za tovar iný funkčný, rovnakých, alebo lepších technických parametrov, alebo

  2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu produktu za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný produkt.

 21. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát.

 22. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných chýb.

 23. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba produktu podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby produktu prostredníctvom súdu.

 24. Záruka sa nevzťahuje na neodborný zásah do produktu, resp. nedodržanie postupu uvedenom v návode na použitie - u produktov u ktorých takýto postup vyplýva z povahy výrobku.

 25. Poučenie pre kupujúceho:

  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.

  3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať.

  5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.

Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, e-mailom na: info@chevas.cz, alebo písomne na adresu: Chevas, s.r.o., Petrovice 270, 013 53 Petrovice, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

III. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

IV. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:                                                                

     a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

     b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

     c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

     d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

     e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

      f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

      g) právo na prenosnosť osobných údajov,

      h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

      V.  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.), ktoré sú spracúvané za        účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za          účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

      VI. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

      VII. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

      VIII. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači

      IX. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

       X. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

      XI. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu

 

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch.