1. OBJEDNÁVANIE

Vyplnením všetkých údajov, telefonického kontaktu, e- mailu a odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje jej záväznosť a zároveň súhlasí so všetkými obchodnými podmienkami. O prijatí objednávky Vás budeme informovať formou sms alebo e-mailu do troch pracovných dní od odoslania objednávky zákazníkom. O odoslaní objednávky Vás budeme informovať.

e- mailom alebo sms-kou.

 

 

2. TERMÍN DODANIA A DORUČENIE

Objednávky vybavujem v závislosti od skladových zásob od 3 do 14 dní od prijatia objednávky. O prípadnom zdržaní objednávky Vás budeme informovať e-mailom alebo     sms-kou.

 

 

3. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje, že bude zákazníkom dodávať:
správny druh tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platných na území EÚ.

Tovar bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy a danú objednávku stornovať bez udania dôvodu a oznámení zákazníkovi. V prípade, že zákazník medzičasom objednávku ohradil, daná suma mu bude vrátená na účet, z ktorého bola platba prijatá a to do 14 dní ododna storna.

 

Nezodpovedáme za:

- poškodenie zásielky, oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou, prípadne telefónnym číslom objednávateľa

 

 

 

4. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 - kupujúci sa zaväzuje prebrať tovar, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov nám to ihneď oznámiť

- zaplatiť za tovar při jeho prebratí vo výške, ktorá je uvedená na obale zásielky

-  v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru

- pri platbe na účet je potrebné objednávku uhradiť do 7 pracovných dní, v opačnom prípade bude Vaša objednávka stornovaná.

 

5. ZÁRUČNÁ DOBA

Na predávaný tovar, pokiaľ to nie je uvedené inak sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníkom.

 

6. VRÁTENIA TOVARU

V prípade, že nie ste s tovarom spokojní, zašlite nám ho späť najneskôr do 7 dní na našu adresu obyčajným poisteným balíkom alebo listovou zásielkou. Peniaze za vrátený tovar Vám budú zaslané na Váš účet. Peniaze za poštovné nevraciame.

 

7. CENY TOVARU

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené v našom E-shope sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny produktov z dôvodu zmeny nákupnej ceny, dovoznej ceny alebo sa ceny menili z dôvodu vyššej moci (tzn. politické udalosti vnútroštátne alebo zahraničné, zmeny cien, sadzby DPH a pod.)

 

8. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Prípadné poškodené kusy alebo kusy určené na výmenu nám pošlite späť na našu adresu spolu s originálnym dokladom o zakúpení (faktúra) a priložte sprievodný list, v ktorom udáte dôvod vrátenia tovaru. Balík odporúčame zasielať ako poistenú zásielku. V prípade poškodenia balíka pri poštovej preprave, už pri preberaní balíka požiadajte na pošte o potvrdenie, že balík ste už preberali poškodený a obratom nám ho zašlite späť. Náklady na úhradu škody budeme vymáhať od Slovenskej pošty. Ostatné reklamácie budú riešené podľa platného obchodného zákonníka.

 

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

 

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

 

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

III. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

IV. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:                                                                

     a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

     b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

     c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

     d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

     e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

      f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

      g) právo na prenosnosť osobných údajov,

      h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

      V.  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.), ktoré sú spracúvané za        účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za          účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

      VI. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

      VII. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

      VIII. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači

      IX. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

       X. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

      XI. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu

 

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch.